Ayhan Koca
Bilgi İşlem Müdürü
Ayhan Koca
Ayhan Koca
Bilgi İşlem Müdürü

Özgeçmişi:

1983 yılında Bingöl'de doğdu. İlk, orta öğrenimini Bingöl’de lise öğrenimini de İstanbul’da tamamladı. 2005 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezun olduğu yıldan 2011 yılına kadar Bingöl Devlet Hastanesinde Bilgi İşlem ve Otomasyon Sorumlusu olarak çalıştı. 2011 yılında Bingöl Belediyesinde Bilgi İşlem Şefi olarak göreve başladı.

Bingöl Belediyesi Bilgi İşlem Şefliği, EBYS Proje Sorumlusu SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) Yetkilisi görevlerini yürüttü. 2019 yılında Bilgi İşlem Müdürlüğü kurulduktan sonra Bilgi İşlem Müdürü olarak görevlendirildi.

Bilgi İşlem Müdürü görevini yürütmekte olan KOCA, evli ve 3 çocuk babasıdır.


GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1- Bu yönetmelik Bingöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. Müdürlük amaçları doğrultusunda Belediyedeki bilgi otomasyonunu en üst seviyeye taşımak, yönetimde karar alma yetkinliğini arttırmak ve hizmetlerin yürütülmesinde verimliliği yukarıya yükseltmektir.

KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK

Madde 2- 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 31.05.2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde; sürekli gelişen ve değişen Belediye hizmetlerinde kaliteyi ve verimi artırmak, takip ve kontrolü sağlamak ve hizmet hızını artırmak amacıyla Bilgi İşlem Müdürlüğünün ihdasına ihtiyaç duyulmuş olup 10.06.2019 tarih ve 18 nolu meclis kararı ile Bilgi İşlem Müdürlüğü kurulmasına karar verilmiştir.

MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI

Madde 3- Bilgi İşlem hizmetlerini yürütmek üzere her idarede teşkilat kanunu hükümlerine göre Bilgi İşlem Müdürlüğü kurulur.

Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görevi: Bilgisayar Hizmetleri ile her alandaki teknolojik gelişmelerle ilgili iyileştirme, geliştirme, yenileştirme ve işletimi ile ilgili tüm çalışmaları takip etmek, yapmak, yaptırmak, Belediyemiz bilgisayar sisteminin yazılım, donanım ve diğer ihtiyaçlarını temin etmek veya temin edilmesine yardımcı olmak, güncellemek, web sitesi oluşturmak, bilişim ağları oluşturmak, iç ve dış haberleşme ağını kurmak ve bunlarla ilgili bakımları yapmak veya yaptırmak, işleyiş sürekliliğini sağlamaktır.

TANIMLAR

Madde 4- Bu Yönetmelikte ifade edilen,

 • Başkanlık : Bingöl Belediye Başkanlığı’nı,
 • Meclis : Bingöl Belediye Meclisi’ni,
 • Belediye: Bingöl Belediyesi’ni,
 • Belediye Başkanı: Bingöl Belediye Başkanı’nı,
 • Müdürlük: Bilgi İşlem Müdürlüğü’nü,
 • Müdür : Bilgi İşlem Müdürü’nü,
 • Yönetmelik: Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MÜDÜR VE MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

Madde 5- Bilgi İşlem Müdürünün Görev ve Yetkileri

 1. Bilgi İşlem Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir, görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar, Müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir.
 2. Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalışma programları hazırlar veya hazırlattırır, bu programlara göre sevk ve idareyi temin eder, bu konularda üst makamlara gerekli raporları sunar.
 3. Müdürlük personelinin performans durumunu izler gerekli değerlendirmeleri yapar, varsa ceza ve mükâfat için üst makamlara teklifte bulunur.
 4. Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar. Rapor, doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol eder.
 5. Müdürlüğe, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol eder.
 6. Belediyenin tüm birimlerini, bilgisayar teknolojisinden tek mimari dahilinde faydalandırır,
 7. Müdürlük tarafından gelecekte uygulanacak bilgi işlem stratejilerini analiz eder, uygulanabilirlik raporlarını hazırlar veya hazırlatır.
 8. Müdürlük demirbaş ayniyat defterinin tutulmasını sağlatır, her yıl icmal ve sayım tablolarının Destek Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesinin kontrolünü yapar.
 9. Stratejik planlama ile Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 10. Gelecekteki ihtiyaçları analiz eder ve teminini sağlar,
 11. Sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlar,
 12. İş verimini artırmak ve zaman kaybını azaltmak için çalışmalar yapar.
 13. Daha hızlı ve daha etkin planlama yapılmasını sağlar.
 14. Devamlı gelişen bilişim teknolojisini takip ederek Belediyemiz hizmetlerinin daha verimli ve hızlı yapılmasını sağlar.

Madde 6- Bilgi İşlem Müdürlüğünün görevleri aşağıda sıralanmıştır.

Bilgi İşlem Müdürlüğüne bağlı servis ve şefliklerin görevleri aşağıda sıralanmıştır.

Bilgi İşlem Servisi

 1. Belediyemiz Tüm birimlerinin Donanım, Network, Yazılım, Web, E-Posta, Bilgi Servisi ve Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm hizmetleri vermek,
 2. Belediyemiz tüm birimlerin bilişim teknolojileri çerçevesindeki ihtiyaçlarını karşılamak ve belediyemizdeki her alanda elektronikleşme kısaca e-yapılanma sürecini gerçekleştirmek,
 3. Vatandaşın yaşam kalitesini artıracak, yönetime katılımlarını temin edecek, Belediye ile ilgili tüm işlemlerini belediyeye gelmeden halletmelerine olanak sağlayacak, şikâyet ve dileklerini iletebilecekleri ve başvurularını kolaylıkla takip edebilecekleri, günlük ihtiyaçları için gerek duyabilecekleri tüm servislere erişebilecekleri, yönetsel anketlere katılarak yönetim kararlarına katkı vermelerini sağlamak,
 4. Her alanda gelişen modern teknolojileri kullanmak ve birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belediyemiz birimlerinde ihtiyaca bağlı olarak bilgisayar otomasyonları kullanmak,
 5. Ana sisteme bağlı olan ve olmayan belediyemizdeki tüm bilgisayarların yazılım desteği ve teknik servis işlemleri, ağ altyapısı, ağ cihazları teknik destek ve kontrol işlemlerini yürütmek,
 6. Tüm PC’lerin teknik servis, yazılımların kurulması, programlarının güncellenmesi gerekli donanımların alınması, gerekli sistemlerin kurulup kullanılır hale getirilmesi, bu PC’lere gerekli sarf malzemelerinin talep edilmesi ve ihtiyaca uygun olarak dağıtılması, arızalara ilk müdahalelerin yapılması; ayrıca bilgisayarlara internet bağlantısının çekilmesi ve internete ulaşım işlemleri, sisteme bağlı yazıcıların tümünün bakımı onarımı, gibi işlemlerini sağlamak,
 7. Ana Sisteme bağlı olan tüm bilgisayarların Ağ altyapısı, ağ cihazları teknik destek ve kontrol işlemlerini yürütmek,
 8. Belediyemiz binaları arasında veri iletişimini sağlamak amacıyla birimler arası VPN kurmak ana binadan firewall ile port yönlendirilerek program kullanımını sağlamak, gerekli olduğu takdirde Telekom’dan DATA Hatları kiralamak ve yeni otomasyon sistemi çerçevesinde tüm binalarımız birbirine elektronik olarak bağlanmasını sağlamak,
 9. Otomasyon sistemi dahilindeki tüm PC makinaların kontrolü Server(Ana Makina) ile yapılmakta olup, Anti virüs yüklenmesi ve güncelleştirilmelerini yapmak,
 10. Belediyemiz birimlerinin otomasyonunu sağlamak,
 11. Belediyemiz bünyesindeki otomasyon programları kullanan Müdürlük ve birimlerimizin eksiklikleri giderilerek gerekli teknik destek sağlanmak,
 12. Talepte bulunan tüm birim müdürlüklerine, tüm belediye meclis üyelerine ve müdürlüklerce web mail hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak,
 13. Belediyemiz birim müdürlüklerinin web mail hizmetinden faydalanılması sağlamak,
 14. Belediyemiz bünyesindeki tüm binaların bilgisayar ağları ve sistemleri firewall (güvenlik duvarı) ve filtre yazılımları ile eş zamanlı koruma ve kontrol altına almak,
 15. Güvenlik duvarı ile sistemimize internet ağı üzerinden giriş çıkış yapan tüm paketler (veri grupları), belirli kullanıcı grupları ve bunlar arasında da belirtilen portlara izin ve yetki gibi seçenekler uygulanarak istenmeyen, sisteme zarar verme ihtimali olan, verilerin girişini önceden engellenmek,
 16. Ağ üzerinde çeşitli kullanıcı grupları oluşturularak giriş çıkış yapılabilinecek domainler ve portları belirlemek,
 17. Filtre yazılımı aracılığı ile içeriğinde yasaklı – sakıncalı domainler barındıran geniş kapsamlı ve sürekli güncel tutulan veritabanı ile ağ üzerinden yapılan istekler filtreden geçirilmesini sağlamak, özel kelime ve kelime grupları otomatik engellemek ayrıca belirli dosya veya dosya türlerinin ağa girişi kısıtlanmasını sağlamak,
 18. Sistem yöneticileri tarafından belirlenen aralıklarla tüm bilgisayarların ve ağ sisteminin kontrolü yapmak, dünya ile aynı anda güncellenen kapsamlı anti virüs yazılımları ve diğer güvenlik programlarının bütünlük halinde çalışmasını sağlamak,     
 19. SSL teknolojisi ile belediye internet sitemiz olan bingol.bel.tr üzerinden yapılan borç sorgu ve ödemelerin, güvenli veri transferi ve belediye kimlik doğrulamasını sağlamak,
 20. Anlaşmalı bankalarla FTP dosya transferi metodu ve İnternet üzerinden ödeme ile talimatlı abonelerin borç işlemleri yürütülmesini sağlamak,
 21. Abonelerin bankalara otomatik ödeme talimatları verebilmekte ve internetten borç sorgu ve borç ödeme yapabilmelerini sağlamak,
 22. Bilgi sitemlerine ilişkin yazılım ve sistemlerin kurulum, eğitim, destek ve bakımlarını düzenli bir şekilde yapmak yaptırmak,
 23. Bilgi sitemlerine ilişkin Mevzuatlar gereği Belediyemizce yapılması emredilen işlerin yapılmasını sağlamak,
 24. Bilgi sitemlerinin yürürlükteki mevzuatlara uygunluğunu kontrol etmek, tespit edilen uygunsuzlukları düzeltmek, düzelttirmek,
 25. Otomasyon uygulama yazılımlarını kurmak, devreye alınmasını ve geliştirilmesi sağlamak veya sağlatmak,
 26. Belediyemiz personelinin Otomasyon programları ile ilgi şifre ve menü yetkilendirmelerini yapmak.
 27. Otomasyon veri alışverişinin yapılmasını sağlamak, ihtiyaç duyan birimlerin kullanmasını sağlamak.
 28. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenen analizleri yapıp, raporları sunmak.
 29. Diğer birimlerden talep olması durumunda istenen Otomasyon ile ilgili analizlerin yapılıp, raporların sunulmasına yardımcı olmak.

Teknik Servis Bürosu:

 1. Belediyemiz birimlerinin bilgisayar donanım, yazılım ihtiyaçlarını belirlemek, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda birimlerin ihtiyaçlarını ve taleplerini değerlendirmek, fizibilite çalışması yapmak, uygun olanların alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
 2. Belediyemizde mevcut veya sonradan temin edilecek olan bilgisayarların donanım, yazılım problemlerini gidermek, kurulmasını ve devreye alınmasını sağlamak, sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak, birimlere teknik destekte bulunmak.
 3. Belediyemizde mevcut Otomasyon, EBYS donanım, yazılım problemlerini gidermek ve bu alanda birimlere teknik destekte bulunmak.
 4. Belediyemizde mevcut veya sonradan temin edilecek olan Bilgisayar ve Donanımları, Network ve cihazları, Kesintisiz Güç Kaynakları ve hattının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak.
 5. Belediyemiz personelinden ihtiyacı olanların bilgisayarlarından Otomasyon ve EBYS programlarının kullanılması için gerekli ayar ve kurumları yapmak.
 6. Belediyemizde network veri hatlarını kurmak, intranet oluşturmak, domain alt yapısını kurmak veri alışverişini sağlamak.
 7. Belediyemizde ihtiyaç olan yerlere kablosuz ağ sisteminin kurulmasını, devreye alınmasını ve sürekli faal halde tutulmasını sağlamak veya sağlatmak. Bu alanda birimlere teknik destekte bulunmak.
 8. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenen analizleri yapıp, raporları sunmak.
 9. Diğer birimlerden talep olması durumunda istenen donanım ile ilgili analizlerin yapılıp, raporların sunulmasına yardımcı olmak.

Sistem Yönetim Bürosu:

 1. Otomasyon, EBYS donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak,
 2. Otomasyon, EBYS server’ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla programları faal halde tutmak, , bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak,
 3. Otomasyon, EBYS Sistemini sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak.
 4. Otomasyon, EBYS server, üzerinde kurulu olan sistemin, programlarının ve verilerinin güvenliğini sağlamak
 5. Otomasyon, EBYS server, üzerinde kurulu olan sistemin, programlarının ve DB üzerindeki veya diğer Server’ lardaki Otomasyon, EBYS verilerinin yedeğini almak.
 6. DB donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
 7. DB server’ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm DB server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak,
 8. Exchange donanımının kurulmasını, Exchange işletimini ve Exchange mobil hizmetini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak
 9. Exchange server’ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Exchange server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak,
 10. Domain sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
 11. Domain server’ ı, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Domain server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak,
 12. İnternet ve Belediye Resmi web sitesini kurmak veya kurdurmak, çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak..
 13. Anvirüs server sistemi ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
 14. Anvirüs server, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm Anvirüs server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.
 15. İhtiyaç olan diğer sistemlerle ile ilgili donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
 16. İhtiyaç olan diğer sistemlerle ilgili server’ları, üzerinde kurulu olan sistemi, uygulama yazılımlarıyla beraber tüm İhtiyaç olan diğer server programlarını faal halde tutmak, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak.
 17. Akıllı cihazların (firewall, router, switch, modem) kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenilmesini, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak.
 18. Kullanıcılara şifre ve menü düzenlemeleri yapmak.
 19. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenilen analizleri yapıp, raporları sunmak.
 20. Diğer birimlerden talep olması durumunda istenen donanım ile ilgili analizlerin yapılıp, raporların sunulmasına yardımcı olmak
  • Belediyemiz personeline EBYS programlarını kullanma konusunda eğitim vermek veya verdirmek.
  • Belediyemiz personeline Otomasyon programlarını kullanma konusunda eğitim vermek veya verdirmek.
  • Belediyemiz personeline temel bilgisayar kullanımı, ofis programlarının kullanımı konusunda eğitim vermek veya verdirmek, tanıtım seminerleri düzenlemek veya düzenletmek,

İdari İşler Bürosu:

 1. Müdürlüğe gelen ve giden her türlü evrak kayıt ve zimmet işlemlerini ve Yazışmalarını yapmak ve dosyalamak,
 2. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak, taşınır mal yönetmeliği ile ilgili iş ve işlemlerini ve mutemetlik işlerini yapmak,
 3. Müdürlük taleplerini yapmak,
 4. Müdürlükteki personelin harcırah ve yolluk ile ilgili işlerini yapmak.
 5. Müdürlük çalışanlarının gerekli konularla ilgili puantajlarını yapmak.
 6. Haftalık, aylık, yıllık raporları, uzun/orta/kısa vadeli planlama ile ilgili Müdürlük makamına bilgi vermek.
 7. Kırtasiye ihtiyaçlarını belirleyip, alınmasını sağlamak veya sağlatmak,
 8. İhale dosyasını ve hak ediş dosyasını hazırlamak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esaslar, Ortak Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

UYGULAMA USUL VE ESASLAR

Madde 7- Bilgi İşlem Müdürlüğünün personelleri kendisine verilen görevleri konusuna göre; kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

Madde 8-. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda Belediye Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan hükümler uygulanır.

YAZIŞMA VE KOORDİNASYON

Madde 9- Belediye Başkanı veya Belediye Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısının denetim ve gözetimi altında, Belediye içi birimlerle ve Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Kaymakamlık, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar Bingöl Belediyesi İmza Yetkileri Yönergesine göre yapılır.

ORTAK HÜKÜMLER

Madde 10-  Bilgi İşlem Müdürlüğünde çalışan tüm personel;

 1. Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir,
 2. Irk, dil din ve unvan farkı gözetmeden her personele ve vatandaşa eşit davranmakla mükelleftir,
 3. Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz ve yine herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; üzerinde kayıtlı zimmetleri görevli yetkili personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.
 4. Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.
 5. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,
 6. Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,
 7. İş bölümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,
 8. Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,
 9. Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,
 10. Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,
 11. Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,
 12. Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.
 13. Yıllık çalışma ve faaliyet raporunu hazırlar.

YÜRÜRLÜK

Madde 11- Bu Yönetmelik hükümleri; 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 18 inci maddesinin (m) bendi gereği Bingöl Belediye Meclisinin kararından sonra yayınlanması ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 12- Bu Yönetmelik hükümleri, Belediye Başkanı tarafından yürütülür.