Hikmet Çarkçı

 

İşletme ve İştirakler Müdürü

 

Öz Geçmişi :

 

1960 yılında Bingöl’de doğan Hikmet Çarkçı, ilk ve orta öğrenimini Bingöl’de tamamladı. 1980 yılında Bingöl Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun oldu. Çarkçı, 1997 yılında

Açık Öğretim Fakültesi İktisat Bölümü mezunu oldu. 1983 yılında Bingöl Belediyesi’nde işe başladı. 1994-2000 yılları arasında Bingöl Belediyesi Gelir Müdürü olarak çalıştı. 2004-2005 yılları arasında Belediye Hesap İşleri Müdürlüğü görevini yürüttü. 2005-2008 yılları arasında Belediye Satın Alma Müdürlüğü görevini yürüten Çarkçı, 2008-2009 yılları arasında Belediye Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev yaptı. 2009 yılı Nisan ayı itibariyle başladığı Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü görevini halen yürütmektedir. Çarkçı, evli ve 4 çocuk babasıdır.

 

Tel: 0426 213 11 24 - 213 10 23 E-mail: bingolisletme@hotmail.com.tr

 

BİRİM YÖNETMELİĞİ

 
 

                                                                        

T.C.
BİNGÖL BELEDİYESİ
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ile birlikte işleyişini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bingöl Belediye Meclisinin almış olduğu karar ile oluşturulan İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer'i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belediye: Bingöl  Belediye Başkanlığı
b) Başkan: Bingöl  Belediye Başkanı
c) Müdür: İşletme ve İştirakler Müdürü
ç) Müdürlük: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü  
d) Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,
e) Yönetmelik: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat

MADDE 5-(1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
a) Müdür
b) Müdür Yardımcısı
c) Memur
d) İşçi

e)Diğer personel

f)- 4734 sayılı kanuna tabii olarak yapılacak işçilik Hizmet alım yöntemiyle Büro hizmetlerinde çalıştırılacak işçiler.

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

            Kısacası Konusu Su Tahakkuk ve Tahsilatı olmayan ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa tabi her türlü vergi, resim ve harçlarının  tahakkuku  yapmak ve tahsilinin ise  2005/9912 sayılı Muhasebe Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre, Muhasebe Yetkilisinin sevk ve idaresinde bulunan Belediyemiz Veznelerinde  tahsilat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,  

  GELİR SEFLİĞİNİN GÖREV VE SORUMLUĞU :


a) Belediye Gayrimenkullerin 2886 sayılı ihale kanunun ilgili maddesine göre kiraya verilmesi, sözleşme yapılması ve Kiralarının tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılması ile her türlü vergi, resim ve harçlara ait tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılması,   

 
b) İlan ve Reklam Vergisinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılması, kayıt dışı reklamların tespit edilmesi ile 2005/9912 sayılı Muhasebe Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre, Muhasebe Yetkilisinin sevk ve idaresinde bulunan Belediyemiz Veznelerinde   tahsilat işlemlerinin yapılmasının sağlanmasını, ödeme yapmayan mükelleflere ödeme emri gönderilmesi ve akabinde de yasal işlemlerin yapılması,   


c) Belediye Zabıtası tarafından yapılacak denetimler sonucunda yasalara uymayanlar hakkında ( uygulanacak idari para cezalarının  ) tahakkuk sonrası, gerçek veyahut tüzel kişiler hakkında yasal işlemler yapılması,


d) Elektrik Tüketim Vergisinin tahakkuk ve tahsilinin yapılması,


g) 2464 sayılı kanuna tabi tüm gelirlerinin tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yapılması,  

 

h)- Otogar Müdürlüğünün olmaması nedeniyle, Otogara giriş ve çıkış yapacak araçlardan alınması gereken ücretlerin ( Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın belirtmiş olduğu kriterlere uygun olarak yapılmasının sağlanması),

 

l)- Belediyemizde Hal Müdürlüğünün olmayışı nedeniyle Hal Şefliğince yapılacak tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılmasının sağlanması,

EMLAK ŞEFLİĞİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU    .

        Belediyemizin Emlak Servisinde 1319 sayılı kanuna tabi olarak yapılacak iş ve işlemler maddeler halinde aşağıya çıkarılmış olup,  söz konusu tüm iş ve işlemlerden servis sorumlusu  ( şef)   olarak atanması,

 

a) – Belediye Sınırları  dahilinde bulunan tüm gayrimenkullerin Emlak Vergisinden ötürü kayıtlarının kayıt altına alınmasının sağlanması,

 

b)- Kayıt dışı Gayrimenkullerin tespitlerinin yapılması,

 

b)-  Yapılan tahakkukların,  tahsilatı   Müdürlüğümüz tarafından  Muhasebe yetkilisine bağlı Veznelerden  yapılmasının sağlanması,

 

c)- Emlak Vergisi borcunu ödemeyenlere ödemeye çağrı yapılması ve akabinde de yasal yollara başvurulması,

 

d)- Emlak Vergisi kayıtlarının düzenli tutulması ve muhafaza edilmesinin sağlanması,

 

e)- Emlak vergisinin kayıt ve tahakkuk işlemlerinin 1319 sayılı kanuna göre yapılmasının sağlanması,

 

f)- Posta Çekleri vasıtasıyla gelen havalelerin teslim alınması ve yapılacak tahsilat sonrası mükelleflere yazılı bildiriminin sağlanması,

 

g)- Emlak Vergisiyle ilgili tüm iş ve işlemlerinin yapılması,

   ÇEVRE TEMİZLİK  ŞEFLİĞİNİN  GÖREVİ VE SORUMLULUĞU .

        Belediyemizin Çevre Temizlik Servisinde 2464 sayılı kanunun mükerrer 44. Maddesine göre, Çevre Temizlik Şefliğinde yapılacak iş ve işlemler maddeler halinde aşağıya çıkarılmış olup,  söz konusu tüm iş ve işlemlerden servis sorumlusu  ( şef)   olarak atanması,

 

a)-  Belediyemiz Sınırları dahilinde bulunan işyerlerinden alınacak Çevre Temizlik Vergisinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılmasını,  

 

b)- Çevre Temizlik vergisinden ötürü kaydı bulunmayanların tespitinin sağlanması,

 

c)- Hatalı tahakkukların  ( 213 sayılı Vergi Usul Kanuna göre azaltma iş ve işlemlerinin yapılarak kayıt altına alınmasının sağlanması) ,

 

d)- Çevre Temizlik vergisinden ötürü Tahakkuk edilen ve yapılan uyarılara rağmen vergi borcunu ödemeyenler hakkında yasal yollara başvurulmasının sağlanması,

 

e)- Posta Çekleri vasıtasıyla gelen havalelerin teslim alınması ve yapılacak tahsilat sonrası mükelleflere yazılı bildiriminin sağlanması,

 

f)- Çevre Temizlik Vergisi kayıtlarının düzenli tutulması ve muhafaza edilmesinin sağlanması,

 

g)-Çevre Temizlik Vergisiyle ilgili olarak tüm iş ve işlemlerinin yapılması,

 

h)- Belediye sınırları dahilinde bulunan ve Belediyemizden su kullanmayan Mesken ve işyerlerinin tespit edilerek Çevre Temizlik Vergisinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılmasını;

-BİLGİ İŞLEM ŞEFLİĞİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU -

        Belediyemizin Bilgi İşlem Şefliğinde yapılacak iş ve işlemler maddeler halinde aşağıya çıkarılmış olup,  söz konusu tüm iş ve işlemlerden servis sorumlusu  ( şef)  birinci derecede sorumlu olarak atanması,

 

1- Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Belediye birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemek,

 

2- Başkanlık ve bağlı birimlerinin haberleşme ve her nevi elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin Başkanlıkça belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,

 

3- Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları geliştirmek veya sağlamak,

 

4- Belediye görev alanına giren konularda ulusal ve uluslar arası kapsamda, sistemler arası çevrimiçi ve çevrimdışı veri akışını ve koordinasyonunu sağlamak,

 

5- İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile işbirliği yaparak birimlerde bilgisayar kullanacak personel ile uygulayıcılarının eğitimini sağlamak,

 

6- Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Belediye bünyesine aktarımını konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,

 

7- Projeleri geliştirmek, projeleri işletmek, denetlemek ve diğer birimlerce yapılacak projelere yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak,

 

8- İnternet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta vb. iş ve işlemleri için gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve uygulamak,

 

9- Belediyenin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak, geliştirmek ve Belediye çalışanlarına bunları duyurmak,

 

10- Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek,

 

11- Üst Yöneticinin vereceği diğer görevleri yapmaktır.

 

12- Belediyenin Bilgi İşlem envanterini yapmak, bilgi işlem sisteminin tesis, teçhizat ve malzeme ihtiyacını belirlemek, ihtiyaca göre öneriler hazırlamak

 

13- Belediyenin diğer birimlerinin bilgisayarla yürütülen hizmetlerine destek olmak ve bu konularda işbirliği yapmak.

 

14- Belediyemizin Bilgi İşlem Şefliği ve diğer birimlere alınacak teçhizat ve programların alınmasında gerekli incelemeyi yapmak, teknik şartnameleri ve sözleşme metinlerini hazırlamak, ekonomik ve aynı zamanda verimli olanlarını tercih etmek, alındığı firmalarla irtibata geçip gerekli servis formlarını kayıt altında tutmak ve onaya sunmak.

 

15- Vatandaş odaklı bilgi işlem sistemlerini yürütmek, gerekli irtibatı sağlamak.

 

16- Başka kurumlarla olan bilgi işlem ilişkilerini yürütmek, kontrol altında tutmak.

 

17- Belediyemizin tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak, İş verimini artırmak, zaman kaybını azaltmak, daha etkin ve uygun planlamanın yapılmasını temin etmek. Bilgi İşlem Şefliğinin stratejik planlama hizmetlerinin yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak.

 

18- Belediyenin merkeze uzak birimlerindeki internet aboneliği için gerekli girişimleri yapmak, malzemeleri temin ettirmek.

 

19- Uzak birimlerdeki bilgisayar sistemlerinin kullanılır durumda olmalarını sağlamak

 

20- Özel Şirket tarafından yapılacak su sayaç endeks okunması ve benzer iş ve işlemlerinin sisteme aktarmanın sağlanmasını veyahut yüklenici Şirket çalışanlarına yetki vermek suretiyle işlem yapılmasını;

 

21-Birimlerin istemeleri halinde ilgisine göre ödeme yapılmayan geçmişe dönük her türlü borç bakiye listelerinin verilmesi,

22-Programsal sorunlarının çözülmesi amacıyla,  yüklenici yazılım Firmasıyla irtibata geçilmesi ve gereğinin yapılmasını,

 

MADDE 6 - (1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Belediye Başkanının atadığı Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak işlerini yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev, Yetki ve Sorumluluk

  Üst yöneticinin Görevi  ve sorumluluğu

MADDE 7 :   (1 )- 5393 Sayılı kanunun 38. Maddesine göre Belediye Başkanı, Belediye idaresinin başı ve Belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

 

(2)-Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak Belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

 

(3)- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

 

(4)-Birimlerde zorunlu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulacak kadrolu personellin temin 

etmek.

 

(5)-Kanunlarla Belediyeye verilen ve Belediye Meclisi veya Belediye Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

(6)-Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

 

Müdürlüğün Görevleri.


MADDE 8- (1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, doğrudan temin ve ihale yoluyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak,

 

(2) Yıllık yatırım planına göre kendisine yöneltilen işlerin ihalesinin yapılması, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden işin bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadığının takip ve kontrol etmek,


(3) (1) bendinde yazılı olan işleri yapılacak olan işin durumuna göre ya kendi eliyle ya da ihale etmek suretiyle yapmak ve yaptırmak,


(5) Başkanlıkça uygun görüldüğünde otopark yerlerinin işletmesini yapmak. Yeni otopark yerleri belirlemek ve işletmeye açmak ve işletmek,


(6) İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı servislerin koordine halinde çalışmasını sağlamak,


(7) Ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve Belediye Meclisine sunmak,


(8) Meclisten çıkan tarifelerin uygulanmasını sağlamak ,


(9) İş huzurunu ve güvenliğini sağlamak,


(10) Çalışan personele hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak,


(11) Vergi, Resim, Harçlar ve gayrimenkuller ile ilgili olarak tahakkuk edilip ödemeyenler   alacaklar  hakkında yasal takibat yapmak,


(14) Belediyenin sahibi bulunduğu taşınmazlarla ilgili her türlü işlemleri yerine getirmek, taşınmazların kiralama ve Ecrimisil, tahsis, devir, trampa ve diğer işlemlerini yapmak,  tahsilatlarını takip etmek,  


(15) Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak, vergi kanunları hükümlerini takip etmek.

 

( 16 )  Müdürlük  ve bağlı alt birimlerde bilhassa tahakkuk işlemlerinin kadrolu personel elliyle yürütülmesi zorunlu olup, bu anlamda kadrolu personel eksikliği nedeniyle zorunlu görevlerin Taşeron işçisi eliyle yapılması ve doğabilecek tüm sorumluluk Birim Müdürüne ait olmayacaktır.

 

MADDE 9 : (1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu:


MADDE 10 - (1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmek.

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu


MADDE 11-(1) Belediye Başkanının atadığı, Başkan Yardımcısının denetiminde Belediye Başkanlığına bağlı olarak görev yapmak,


(2) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,


(3) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek,


(4) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Tahakkuk ve Tahsilat Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir,


(5) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Müdürlükler arasında eşgüdüm içerisinde çalışmak,


(6) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak,


(7) İlgili mevzuat Başbakanlık ilgili Bakanlıklar ve Bingöl Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,


(8) Müdürlüğün çalışma usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı servislerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususları da üst makamlara intikal ettirmek,


(9) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,


(10) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün harcama yetkilisi, müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olarak, memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,


(11) Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırır. Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak,


(12) Emrindeki servislerin denetim ve gözetimini yaparak bürolar içinde yürütülen hizmetlerin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amal için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,


(13) Hangi işlerin kimler tarafından yürütüleceğini ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkartılarak ilgililerine duyurmak,


(14) Müdürlük görevlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak,


(15) 7. Maddede sayılan görevlerin etkin sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,


(16) Görev alanı içine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programını yapmak,


(17) Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak ve hizmetin bir bütün olarak yerine getirilmesini sağlamak,


(18) Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak,

 

 (19) 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun ve 5393 sayılı Belediye Kanunun ilgili maddeleri ve belediye meclisi ve encümenin belirleyeceği gelirle alakalı tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yaptırmak ve denetimlerini yapmak,


(20 ) İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı birimlerin gelirleri ve giderlerinin kayıtlarını tutmak,


(21) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ve bağlı bulunacak alt birimlerin her türlü kırtasiye, Büro malzemesi,  Gıda Maddesi, yedek parça vs. gibi her türlü giderleri kullanmak.

 

( 22 ) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şef ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

 

 

Büro Servisinin Görevleri


MADDE 12- (1) Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmak,


(2) Müdürlük adına tüm resmi evrakları almak ve kaydetmek,


(3) Gelen-Giden evrakların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlerini yürütmek,


(4) Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek, incelemeye hazır bulundurmak,


(5) Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlamak, cevaplandırmak, tasnif etmek. Kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkarmak,


(6) Verilen diğer ek görevleri yerine getirmek.

 

Şeflerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları.


MADDE 13- (1) Müdürlüğün çalışma konularında kendi kısmı ile ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamak,


(2) Görev ve çalışmaları yönünden biriminin Müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak, Sorumlu olduğu birimin tüm tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin takibi,  Zaman aşımı vs. gibi durumların ortaya çıkmaması amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumlu tutulan kişidir.


(3) Verimli çalışmanın sağlanması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmek ve uygulamak,


(4) Başkanlığın amaçlarını ve stratejilerini, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklamak, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı vermek ve uygulamaları kontrol etmek,


(5) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak,


(6) Haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar ve yönetmelikleri hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlamak,


(7) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak,


(8) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif etmek,


(9) Çalıştırdıkları görevlilerin iş bölümü esasları dahilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetmek,


(10) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapmak, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik etmek,


(11) Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırmak,


(12) Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlamak,


(13) Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin etmek,


(14) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya daha başarılı olmaya teşvik etmek,

 

Diğer Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları


MADDE 14- (1) Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini, çalıştığı Müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenmek ve buna uygun tutum davranış sergilemek,


(2) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapmak,


(3) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılmak,


(4) Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirmek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek,


(5) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza etmek,


(6) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim etmek, Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunmak,


(7) Vatandaşlardan gelen başvurularda onları yönlendirmek ve bilgilendirmek,


(8 Ayniyat kayıtlarını ve demirbaş zimmetlerini titizlikle tutmak,


(9) Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte tam olup olmadığını kontrol etmek, imza karşılığı almak, gelen evrak defterine kaydetmek,


(10) Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazışmaların resmi yazışma kuralları yönergesi esaslarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra, giden evrak defterine kaydederek, ilgili yere gönderilmesi sağlamak,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması
MADDE 15 - (1) Büro elemanları dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

Görevin Planlanması

MADDE 16- (1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

 

Görevin Yürütülmesi

MADDE 17 (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği


MADDE 18-(1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Başkan Yardımcısı ve Müdür tarafından sağlanır.


(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra her birim kendisine ait evrakları dosyalayarak muhafaza etmekle yükümlü olacaktır.


(3)- Müdür veyahut Müdür yardımcısı evrakları gereği için ilgili personele havale eder.


(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.


(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon


MADDE 19 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Memur, büro sorumlusu, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
MADDE 20- (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.


(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 21- (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.


(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.


(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim, Personel Sicil ve Disiplin Hükümleri


MADDE 22-(1) İşletme ve İştirakler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.


(2) İşletme ve İştirakler Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.


(3) İşletme ve İştirakler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.


(4) İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 23 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük


MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümleri; Bingöl Belediye Meclisinin kararından sonra Belediye internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Belediye Başkanı yürütür.

 

Anket

Web sitemizi beğendiniz mi?

Evet
Hayır
Normal