Belediye, hizmet içi eğitimlerine devam ediyor

Türkiye Belediyeler Birliği ve Bingöl Belediyesi iş birliğinde 28-29 Mart 2015 tarihleri arasında “Kişisel ve Kurumsal Gelişim ve İhale Mevzuatı Eğitimi’ programı düzenlendi.

 

Bingöl Belediyesi Eğitim Semineri programlarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Belediye Akademisi üyeleri, Grand Berti Oteli Toplantı Salonu'nda, belediye personeline yönelik olarak “Kişisel ve Kurumsal Gelişim ve İhale Mevzuatı Eğitimi’ düzenlendi.

 

TBB Belediye Akademisi ve BingölBelediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile yapılan eğitim semineri devam ediyor.

 

Belediye personellerinin kurumsal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, motivasyonlarını artırmak, bilgi ve görüş alışverişi sağlamak amacıyla düzenlenen eğitime; Bingöl Belediyesi, İlçe ve belde Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri ve Birim Müdürleri hazır bulundu.

 

Programın ilk oturumunda, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Muharrem Çetin tarafından katılımcılara, ‘Etkili İletişim ve Güzel Konuşma’ topluluk önünde sunum yapma, konuşma ahengi, düzgün nefes alıp verme, ses tonunu ayarlama, karşıdakini etkileme konularında bilgi verildi.

 

İletişimin, bilgi, düşünce, tutum ve davranışların ortak semboller aracılığıyla, insanlar, gruplar, kurumlar, kuruluşlar veya daha geniş ölçekte toplumlar arasında değiş tokuş edildiği bir süreç olduğunu belirten Çetin, “Kişiler arasında kurulan ve duygu, düşünce, niyetlerin aktarılmasını sağlayan etkileşim sürecidir. Belirli bir düşünce, mesaj ya da bilinç içeriğinin, söz, konuşma ya da bedensel tavır şeklinde çeşitli araçlarla bir insandan bir başkasına aktarılması sürecidir. Karşınızdakini iyi dinleyin, dinlermiş gibi yapmayın. İnsanların şikayetlerini, eleştirilerini, övgülerini dile getirebilmelerini kolaylaştırın; bunları analiz edin ve yanıtlayın. Kuruma karşı bağlılığı, sadakatini teşvik edin. Hatalarınızı kabul edin” dedi.

 

TBB Destek Hizmetleri Müdürü Halil İbrahim Azak, ‘Kamu İhale Mevzuatına Giriş’ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamı, temel ilkeleri, istisnaları ile ihalelere katılamayacak olanlar konusunda sunum yaptı.

 

İhale usulünü belirleme yetkisinin ihale yetkilisine ait olduğunu söyleyen Azak, “Ancak İhale komisyonuna verilen yetkiler düşünüldüğünde (6, 7, 39, 40, 60 ve 62) ihale usulünün yanlış belirlenmesinden ihale yetkilisi ile birlikte ihale komisyonu da sorumludur. Nitekim Kanunun 60 nci maddesinde, 5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır hükmü yer almaktadır. Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi (Birim amiri)’dir. Destek hizmetleri birimi, harcama birimlerinin ihtiyaçlarını birleştirmek suretiyle 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde karşılayabilir. Birden fazla harcama biriminin doğrudan temin limiti dahilindeki ihtiyaçlarının, destek hizmetleri birimi tarafından birleştirilerek ihale usulleriyle karşılanması da mümkün bulunmaktadır” diye konuştu.

 

İhale usullerini açıklayan Azak, “Açık ihale usulü, Belli istekliler arasında ihale usulü ve Pazarlık usulüdür. Doğrudan temin bir ihale usulü olmayıp, bir alım yöntemidir. (4964). Açık ihale temel ihale usulü olup, şartları sağlayan herkesin teklif verebileceği bir usuldür. Bu usulde ihalenin sonuçlandırılması için asgari teklif sayısı bulunmamaktadır. Başka bir anlatımla, ihaleye 1 (bir) istekli teklif vermiş olsa da idarenin uygun görmesi halinde bu istekli üzerinde ihale bırakılabilecektir. Ancak bu durumda ihale komisyonunun dikkatli değerlendirme yapması gerekir. Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usuldür. Pazarlık usulünü ikiye ayırarak inceleyebiliriz. İlana dayalı yapılanlar (a), (d) ve (e) maddeleri ve İlansız yapılanlar (b), (c) ve (f) maddeleri” dedi.

 

Azak, “Doküman satın alındığına veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ya da başvuru veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir. İhale doküman satış formunda isteklilerin bildirimleri nasıl yapacağına dair hususa yer verdiğinden Teklif mektubunun 5. maddesinin doldurulmaması elenme sebebi olarak görülmemelidir.  24.08.2009 ve 2009/UM.I-2140. Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunlu. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. E-posta veya faksla yapılan bildirimler ayrıca belgelenir. E-posta kullanılırken idarenin resmi e-posta adresi kullanılmalıdır.

 İstekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılmaz. Dokümanın posta yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, dokümanın satın alınmasına ilişkin talepler faksla bildirilebilir” şeklinde konuştu.            

 

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Enver Aydoğan, ‘Beden Dili ve Kişisel İmaj’

Bedeni etkili kullanma, duruş, daha iyi ifade tarzı oluşturma, Karşıdakileri hareketlerine göre tanıma ve analiz etme, daha kontrollü hareket etme, karakter tahlili konularında bilgi verdi.

 

İçişleri Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanı Tahir Tekin ise 5393 ve 5216 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarla belediyelere verilmiş görev ve sorumluluklar ile yetki ve imtiyazları konularında katılımcılara bilgiler verdi.

 

Eğitim boyunca, ‘Etkili İletişim ve Güzel Konuşma, Kamu İhale Mevzuatına Giriş, Beden Dili ve Kişisel İmaj ve Belediyelerin Görev ve Yetkileri’ konularında katılımcılara seminer verildi.

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal