Mesajê Reisi

Belediye Başkanının Görevleri
 

1- BAĞLI BULUNDUĞU KURUM : Bingöl Belediye Başkanlığı

2- SORUMLULUK ALANI : Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.
Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

3- VEKALET EDECEK SORUMLU: Başkan Vekili

4- GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
a-) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
b-) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
c-) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil
etmek veya vekil tayin etmek.
d-) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
e-) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f- ) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g-) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h-) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
i- ) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
j- ) Belediye personelini atamak.
k-) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
l- ) Şartsız bağışları kabul etmek.
m-) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n- ) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri
yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
o- ) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Anket

Yeni sitemizi beğendiniz mi ?

Evet
Hayır
Normal